پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
48تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1394/07/11360
48تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1393/06/16310
48تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1392/05/13250
48تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1392/01/11170
48تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1391/05/21140
48تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم ام جي - 200mg1390/06/22110