شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1392/05/13450
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1392/01/11300
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1391/03/06230
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1390/02/26190