جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1392/05/13450
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1392/01/11300
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1391/03/06230
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1390/02/26190