يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1382تامين اجتماعي0قرص - آلپرازولام - 1mg1395/01/28600
1382تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 1mg1392/05/13450
1382تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 1mg1392/01/11300
1382تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 1mg1391/07/19250
1382تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 1mg1390/06/22210