يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1382تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 1mg1392/05/13450
1382تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 1mg1392/01/11300
1382تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 1mg1391/07/19250
1382تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 1mg1390/06/22210