شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
40تامين اجتماعي0قرص - آلپرازولام - 0.5mg1395/01/28600
40تامين اجتماعي0قرص - آلپرازولام - 0.5mg1395/01/28600
40تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1392/05/13370
40تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1392/01/11250
40تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1391/07/19220
40تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1390/06/22180