پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
40تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1392/05/13370
40تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1392/01/11250
40تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1391/07/19220
40تامين اجتماعي70قرص - آلپرازولام - 0.5mg1390/06/22180