شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2017تامين اجتماعي0قرص - آلوپورينول - 300mg1395/01/281600
2017تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 300mg1393/09/051300
2017تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 300mg1392/05/131100
2017تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 300mg1392/01/11800
2017تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 300mg1391/03/06650
2017تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 300mg1390/06/22450