پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
38تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 100mg1393/09/05650
38تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 100mg1392/05/13550
38تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 100mg1392/01/11400
38تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 100mg1391/03/06320
38تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 100mg1390/06/22250