جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2406تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 70mg1392/05/131700
2406تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 70mg1392/01/111300
2406تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 70mg1385/01/191000