چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2405تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 35mg1392/05/13390
2405تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 35mg1392/01/11260
2405تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 35mg1384/08/16200