دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1842تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 10mg1392/12/28600
1842تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 10mg1392/05/13180
1842تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 10mg1392/01/11130
1842تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 10mg1385/01/19100