يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
26تامين اجتماعي70قرص - آلبندازول - 400mg1392/06/171450
26تامين اجتماعي70قرص - آلبندازول - 400mg1391/03/02680
26تامين اجتماعي70قرص - آلبندازول - 400mg1390/06/02590