دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
25تامين اجتماعي70قرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1394/09/18550
25تامين اجتماعي70قرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1393/10/06450
25تامين اجتماعي70قرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1392/05/13340
25تامين اجتماعي70قرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1392/01/11230
25تامين اجتماعي70قرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1390/06/22170