سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6853تامين اجتماعي70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1392/07/153000
6853تامين اجتماعي70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1392/05/132550
6853تامين اجتماعي70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1391/10/2710500
6853تامين اجتماعي70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1391/03/279800
6853تامين اجتماعي70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1390/09/209000