شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6853تامين اجتماعي70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1392/07/153000
6853تامين اجتماعي70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1392/05/132550
6853تامين اجتماعي70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1391/10/2710500
6853تامين اجتماعي70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1391/03/279800
6853تامين اجتماعي70قرص - آدفووير ديپيوکسيل - 10mg1390/09/209000