يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12401تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 800mg1395/01/286500
12401تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 800mg1392/05/135600
12401تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 800mg1392/01/104200
12401تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 800mg1390/06/223300