چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12401تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 800mg1395/01/286500
12401تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 800mg1392/05/135600
12401تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 800mg1392/01/104200
12401تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 800mg1390/06/223300