شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
23تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 400mg1395/01/286000
23تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 400mg1392/05/134000
23تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 400mg1392/01/103000
23تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 400mg1390/06/222700