يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
23تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 400mg1395/01/286000
23تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 400mg1392/05/134000
23تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 400mg1392/01/103000
23تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 400mg1390/06/222700