چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
21تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 200mg1395/01/285000
21تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 200mg1392/05/133200
21تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 200mg1392/01/102400
21تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 200mg1390/06/221800