پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1868تامين اجتماعي70قرص - استيل سيستئين - 200mg1394/04/14750
1868تامين اجتماعي70قرص - استيل سيستئين - 200mg1392/05/13750
1868تامين اجتماعي70قرص - استيل سيستئين - 200mg1392/01/10550
1868تامين اجتماعي70قرص - استيل سيستئين - 200mg1390/06/22420