سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11تامين اجتماعي70قرص - استازولاميد - 250mg1394/07/111100
11تامين اجتماعي70قرص - استازولاميد - 250mg1393/06/16950
11تامين اجتماعي70قرص - استازولاميد - 250mg1392/05/13700
11تامين اجتماعي70قرص - استازولاميد - 250mg1392/01/10520
11تامين اجتماعي70قرص - استازولاميد - 250mg1390/03/10400