پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8440تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1393/07/12650
8440تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1392/12/28550
8440تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1392/05/13500
8440تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1392/01/10340
8440تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1391/05/21290
8440تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن کدئين - 310mg1390/02/13259