پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2012تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن - 500 mg1393/11/04500
2012تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن - 500 mg1393/07/02410
2012تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن - 500 mg1392/05/13370
2012تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن - 500 mg1392/01/10250
2012تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن - 500 mg1391/03/2320000
2012تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن - 500 mg1390/06/22160