سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن - 325 mg1393/07/02340
7تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن - 325 mg1392/05/13300
7تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن - 325 mg1392/01/10200
7تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن - 325 mg1391/03/16160
7تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن - 325 mg1390/06/22130