جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2015تامين اجتماعي0قرص - آکاربوز - 100mg1395/05/124000
2015تامين اجتماعي90قرص - آکاربوز - 100mg1392/05/133500
2015تامين اجتماعي90قرص - آکاربوز - 100mg1392/01/102600