يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2015تامين اجتماعي90قرص - آکاربوز - 100mg1392/05/133500
2015تامين اجتماعي90قرص - آکاربوز - 100mg1392/01/102600