جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2016تامين اجتماعي0قرص - آکاربوز - 50mg1395/05/122500
2016تامين اجتماعي90قرص - آکاربوز - 50mg1392/05/132200
2016تامين اجتماعي90قرص - آکاربوز - 50mg1392/01/101600