سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2016تامين اجتماعي0قرص - آکاربوز - 50mg1395/05/122500
2016تامين اجتماعي90قرص - آکاربوز - 50mg1392/05/132200
2016تامين اجتماعي90قرص - آکاربوز - 50mg1392/01/101600