سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2016تامين اجتماعي90قرص - آکاربوز - 50mg1392/05/132200
2016تامين اجتماعي90قرص - آکاربوز - 50mg1392/01/101600