شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
110تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ کدئين - 500mg1392/05/13450
110تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ کدئين - 500mg1392/01/11300
110تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ کدئين - 500mg1390/06/22240