پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
106تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 100mg1393/09/05250
106تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 100mg1392/05/13220
106تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 100mg1392/01/11150
106تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 100mg1390/06/2280