پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1395تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 80mg1393/09/05300
1395تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 80mg1392/05/13270
1395تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 80mg1391/07/19180
1395تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 80mg1390/06/22130