پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
109تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 325mg1393/09/05360
109تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 325mg1392/05/13330
109تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 325mg1392/01/11220
109تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 325mg1391/07/19150
109تامين اجتماعي70قرص - آ اس آ - 325mg1390/06/22110