جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1تامين اجتماعي70قرص - آ ث آ - -1393/07/02450
1تامين اجتماعي70قرص - آ ث آ - -1392/05/13420
1تامين اجتماعي70قرص - آ ث آ - -1392/01/10300
1تامين اجتماعي70قرص - آ ث آ - -1391/05/21270
1تامين اجتماعي70قرص - آ ث آ - -1390/06/22220