دوشنبه 31 ارديبهشت 1397    |    Monday, May 21, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلسيم ساندوز (Calcium sandoz f)
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مکمل
مصرف در حاملگی
NR
تركيبات
Calcium Lactat - gluconate = 2.94 g
Calcium Carbonate = 300 mg
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی