چهارشنبه 2 خرداد 1397    |    Tuesday, May 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سناگراف (Senagraph)
اشکال دارویی
    60mg : شربت
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
کاربرد دارو
در تخليه کامل کولون قبل از انجام راديوگرافي ، اندوسکوپي يا جراحي به کار مي رود.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
محتواي تمام شيشه سناگراف ساعت 4-2 بعد از ظهر روز قبل از راديوگرافي يا جراحي به همراه 6 تا 8 ليوان آب مصرف شود .
تركيبات
حاوي عصاره استاندارد شده برگ گياه سنا است که بر اساس 120mg ماده موثر آنتراکنيوني بر حسب سنوزيدهاي A , B استاندارد شده .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی