چهارشنبه 2 خرداد 1397    |    Tuesday, May 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پيسيليوم موسيلوئيد (Psyllium musciloid)
اشکال دارویی
    7g, 7g dineh, sugar free lime flavor : ساشه
    Orange Flavor, Banana Flavor, Mucilax® : پودر
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گياهي
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : گیاهی