دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آب مقطر (Water)
اشکال دارویی
    2ml, 5ml Glass, 3ml, 10ml, 10ml P, 5ml : آمپول
    - : بالک
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
آب قابل تزريق شامل آب مقطر عاري از مواد پيروژن قابل استفاده جهت تهيه محلول هاي قابل تزريق .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی