يکشنبه 2 ارديبهشت 1397    |    Saturday, April 21, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آب مقطر (Water)
اشکال دارویی
    2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 10ml P, 5ml Glass : آمپول
    - : بالک
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
آب قابل تزريق شامل آب مقطر عاري از مواد پيروژن قابل استفاده جهت تهيه محلول هاي قابل تزريق .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی