چهارشنبه 30 بهمن 1398    |    Wednesday, February 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ونلافاکسين (Venlafaxine)
نام های تجاری
Effexor , Efexor , Dobupal , Alventa
اشکال دارویی
    25mg, 50mg, 100mg, 75mg, 37.5mg : قرص
    150mg XR, 75mg XR, 37.5mg XR, 75mg ER, 37.5mg ER : کپسول
کاربرد دارو
1. افسردگي
2. اختلال وسواسي ـ اجباري
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
در داخل شير مادر ترشح مي شود و به خاطر خطر ايجاد عوارض جانبي در بچه هاي شير خوار بايد تصميم به قطع مصرف دارو و يا قطع شيردهي گرفته شود.
مكانيزم اثر دارو
ونلافاکسين (Venlafaxine) و متابوليت فعال آن يعني o ـ دمتيل ونلافاکسين (ODV) مهار کننده هاي قوي برداشت مجدد سروتونين و نوراپي نفرين توسط عصب مي باشند ولي روي برداشت مجدد دوپامين اثر مهاري ضعيفي دارند. ونلافاکسين با اين مکانيسم فعاليت ناقل هاي عصبي مرکزي تشديد کرده و اثر ضد افسردگي ايجاد مي کند
تداخل مصرف با ساير داروها
1. اگر ونلافاکسين همراه سايمتيدين مصرف شود در بيماران مسن و بيماران مبتلا به بدکاري کبدي يا زيادي فشار خون غلظت خوني ونلافاکسين افزايش مي يابد.
2. در صورت مصرف توام با مهارکننده هاي MAO مي تواند سيندرمي شبيه neuroleptic malignant syndrome ايجاد نمايد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. در بيماران آلرژيک به اين دارو نبايد مصرف شود.
2. پس از قطع مصرف ونلافاکسين و آغاز درمان با مهار کننده MAO بايد حداقل يک هفته فاصله داده شود.
3. در سنين کمتر از ۱۸ سال نبايد مصرف شود.
4. در بيماران مبتلا به زيادي فشار خون ، اضطراب ، حمله و مانيا بايد با احتياط مصرف شود.
5. در بيماراني که آسيب کليوي خفيف تا متوسط دارند دوز روزانه ونلافاکسين بايد ۲۵% کم شود. در بيماران با آسيب شديد کليوي دوز ۵۰% کم مي شود و در بيماران دياليزي دوز بايد پس از دياليز مصرف شود. در بيماران با آسيب متوسط کبدي نيز دوز ونلافاکسين ۵۰ درصد کاهش داده شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی