دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تروپيکاميد (Tropicamide)
نام های تجاری
Midriacyl , Tropicacyl, Midrax
اشکال دارویی
    0.5% 10ML, 1% 10ML : قطره چشمي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آنتي موسکارينيک
کاربرد دارو
به عنوان سيکلوپلژيک و ميدرياتيک کوتاه اثر جهت انجام رفراکشن .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
ايجاد عدم پاسخ دهي عضلات اسفنکتر مردمک و عضلات اجسام مژگاني به تحريکات کولينرژيک و ايجاد ميدرياز و سيکلوپلژي . حداکثر اثرات گشاد کنندگي مردمک 40-20 دقيقه پس از مصرف دارو ، باقي ماندن اثر تا يک چهارم روز. حداکثر اثرات سيکلوپلژي 35-20 دقيقه پس از مصرف دارو و باقي ماندن اثر تا يک چهارم روز.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : يک قطره محلول 1% در هر چشم و تکرار آن 5 دقيقه بعد در صورتي که طي 30-20 دقيقه بيمار قادر به ديدن نباشد ، تحريک يک قطره ديگر.
شرايط نگهداري
دور از حرارت و در يخچال نباشد .
عوارض جانبي
ايجاد واکنش هاي سايکوتيک و اختلال رفتاري در کودکان .
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
متخصص چشم
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- قطع مصرف دارو در صورت ايجاد اختلالات رفتاري .
2- تروپيکاميد نسبت به ساير دارو هاي اين خانواده شروع اثر سريع تر و ميدرياز بيشتر دارو .
3- اثر ميدرياز تروپيکاميد کمتر از آتروپين ، هماتروپين و سيلکوپنتولات به رنگ عبنيه بستگي دارد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی