شنبه 16 آذر 1398    |    Saturday, December 7, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تيمولول مالئات (Timolol maleate)
نام های تجاری
Timoptic
اشکال دارویی
    0.5% 5ml : قطره چشمي
    10mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده بتا آدرنرژيک ( بتا بلاکر )
کاربرد دارو
کاهش IOP در درمان گلوکوم زاويه باز مزمن ، هيپرتانسيون چشمي ، گلوکوم در بيماران آفاک و بعضي از موارد گلوکوم ثانويه .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
بلوک هر دو گيرنده B2 , B1 داراي اثرات سمپاتوميمتيکي ذاتي مختصر 10-5 مرتبه ترازپروپرانولول در بلوک گيرنده هاي B نيمه عمر پلاسمايي 4 ساعت ،متابوليسم عبور اوليه کبدي ، فراهمي زيستي 75% . دفع کليوي، شروع اثر 30 دقيقه بعد، حداکثر اثر 2-1 ساعت بعد و طول مدت اثر 24-12 ساعت.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به هر يک از اجزاي دارو ، سابقه آسم برونشيال يا بيماري شديد و مزمن انسداد ريوي .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : ابتدا مصرف محلول 25/0% به ميزان يک قطره دوبار در روز در صورت عدم پاسخ باليني کافي مصرف محلول 5/0% يک قطره دوبار در روز هنگام رسيدن IOP به حد رضايتبخش مصرف همزمان دارويي ديگر .
تداخل مصرف با ساير داروها
تقويت اثر بتابلاکرهاي سيستميک توسط بتابلاکر هاي چشمي .احتمال وقوع برادي کاردي قلبي و اسيستول قلبي در مصرف بتابلاکرهاي چشمي به همراه کينيدين يا وراپاميل.
عوارض جانبي
برادي کاردي – آريتمي – افت فشار خون – سنکوپ– بلوک قلبي – ايسکمي مغزي – تپش قلب – نارسايي قلبي – ايست قلبي- سرگيجه- خستگي- لتارژي- توهم وگيجي- دپرسيون- کنژنکتيويت- بلفاريت- کراتيت- کاهش حساسيت قرنيه- دوبيني- وپتوزيس- برونکواسپاسم- نارسايي تنفس- ديس پنه.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- احتمال جذب سيستميک در مصرف موضعي .
2- براي کاهش IOP در گلوکوم زاويه بسته معمولا تجويز داروي ميوتيک همراه آن .
3- در دراز مدت احتمال کاهش تاثير بتاکسولول و تيمولول .
4- در صورت بروز علايم جذب سيستميک قطع دارو .
5- پرهيز از تماس نوک قطره چکان با چشم .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی