چهارشنبه 20 آذر 1398    |    Wednesday, December 11, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تيلاکتاز ( لاکتاز ) (Tilactase (Lactase ))
اشکال دارویی
    3000FCCU : قرص
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
آنزيم هيدروليکي و از مشتقات آسپرژيلوس آوريزا ، تيالاکتاز ، لاکتوز را به گلوکز و گالاکتوز هيدروليز مي کند . افزودن دارو به شير و فرآورده هاي لبني يا مصرف از طريق خوراکي همراه با يک فرآورده لبني .
شرايط نگهداري
در ظروف مقاوم به هوا و در درجه حرارت اتاق .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی