جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تکنتيوم (Technetium)
اشکال دارویی
    100mCi, 200mCi, 300mCi, 400mCi : آمپول
کاربرد دارو
داروي راديوايزوتوپ .
مصرف در حاملگی
A
موارد منع مصرف
قطع موقت شير دهي به مدت 72-15 ساعت پس از مصرف دارو به علت وجود خاصيت راديواکتيويته
نحوه مصرف
قابل تجويز با دوز هاي زياد به علت نيمه عمر کوتاه دارو ، مصرف به ميزان زياد به علت پرتوتاپي گاما ، مصرف براي اسکن هاي استخوان و ارگان هايي چون مغز ، قلب ، کليه ، کبد ، ريه ، طحال و تيروئيد و....
عوارض جانبي
بروز واکنش هاي افزايش حساسيتي گزارش نشده است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی