سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تاکروليموس (Tacrolimus (FK506 ))
نام های تجاری
Prograf , Tacrograf, Moduproc , Cograft
اشکال دارویی
    0.03% 30gr, 0.1% 30gr : پماد موضعي
    1mg, 5mg, 0.5mg : کپسول
    5mg/ml 1ML : آمپول
کاربرد دارو
بيماران دريافت کننده پيوند .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
کاهش جذب دارو حدود 5/1 ساعت پس از هر وعده غذايي ، فراهم زيستي بين 20-15 % داراي توزيع گسترده در بافت هاي بدن پس از تجويز وريدي ، PB : 99َ% ، متايوليسم کبدي توسط ايزوآنزيم P450 سيتوکروم Crp3A4 .دفع بيشتر صفراوي، نيمه عمر حذف پلاسمايي دارو: 43 ساعت و در افراد گيرنده پيوند بين 16-12 ساعت.
موارد منع مصرف
حساسيت به ماکروليدها ، پرهيز از تجويز واکسن هاي حاوي ويروس زنده .
نحوه مصرف
در انگلستان دوز اوليه دارو در بيماران دريافت کننده پيوند کبدي 100-200 mcg/kg روزانه و در افراد دريافت کننده پيوند کليوي 150-200 mcg/kg روزانه منقسم در 2 دوز خوراکي . تجويز دارو 6 ساعت پس از تکميل پيوند کبد و در عرض 24 ساعت پس از پيوند کليه است .
شرايط نگهداري
توجه به توصيه سازنده دارو .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش خطر سميت کليوي در مصرف همزمان با ساير داروهاي نفروتوکسيک پرهيز از مصرف همزمان سيلکوسپورين ، پرهيز از تجويز ديورتيک هاي نگهدارنده پتاسيم همراه با تاکروليموس، افزايش غلظت پلاسمايي دارو در صورت مصرف همزمان داروهاي مهارکننده ايزوآنزيم P450 ، سيتوکروم CYP3A4 ، مهار متابوليسم دارو توسط اب گريپ فروت و پرهيز از مصرف همزمان ان با دارو، کاهش پلاسمايي دارو در صورت مصرف داروهاي تحريک کننده سيستم آنزيمي فوق، احتمال ايجاد گرگرفتگي و تحريک پوستي در صورت مصرف همزمان الکل.
عوارض جانبي
ايجاد نفروتوکسي سيتي و نوروتوکسي تي ، ترمور ، سردرد ، پارستزي ، تهوع ، استفراغ ، اسهال ، پرفشاري خون، لوکوسيتوز، انمي، اختلال عملکرد کليوي، لوکوپني، ترومبوسيتوپني، اختلالات الکتروليتي سرم.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل منظم عملکرد کليوي و کبدي ، فشار خون ، الکتروليت ها و گلوکز سرم و عملکرد قلبي و وضعيت هاي هماتولوژيک .
2- در صورت ايجاد عوارض چشمي يا نرولوژيک ، پرهيز از رانندگي يا کار با ماشين آلات نيازمند هوشياري و دقت.
3- تجويز با احتياط ابزار داخل رحمي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی