يکشنبه 29 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سوفنتانيل (Sufentanil)
نام های تجاری
Sufenta
اشکال دارویی
    5mcg/ml 10ML, 5mcg/ml 2ML, 5mcg/ml 5ML : آمپول
فرمول شیمیایی
Sufenta
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مخدر
کاربرد دارو
داروي کمکي براي بيهوشي کمکي 2-1 ساعته ، داروي کمکي براي بيهوشي عمومي 8-2 ساعته ، القاي نگهداري بيهوشي عمومي ، آنالرژي اپي دورال در زايمان طبيعي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
داراي فعاليت آگونيستي روي گيرنده هاي M ، توزيع سريع در بافت هاي بدن ، PB : 5/92% متابوليسم کبدي و در روده کوچک ، نيمه عمر نهايي حذف حدود 5/2 ساعت ، شروع اثر در حدود 1 دقيقه .
موارد منع مصرف
تجويز در کودکان : زير 2 سال با احتياط .
نحوه مصرف
در بيهوشي عمومي 2-1 ساعته ، بزرگسالان : کل دوز 1-2mcg/kg به همراه N2O در اکسيژن در بيمار با لوله تراشه و تهويه کمکي ، نحوه تجويز IV و يک جاي دوزهاي منقطع در مقادير 0.1-0.25mcg/kg .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از يخ زدگي و نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
احتمال بيشتر در مورد ايجاد برادي کاردي و افت فشار خون جهت القاء بيهوشي در افراد تحت درمان دراز مدت با بتا بلاکرها يا مسدهاي کانال کلسيمي .
عوارض جانبي
احتمال بروز هيپرتانسيون ، تاکي کاردي و حرکات عضلات اسکلتي حين جراحي ، کمتر از فنتانيل .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- هنگام تجويز آنالژزيک هاي مخدر ، در دسترس بودن آنتاگونيست مخدرها و وسايل و داروهاي مورد نياز در احياء انتوباسيون و اکسيژن درماني ، نظارت وضعيت تنفسي بيمار در حين و پس از جراحي .

2- سوفنتانيل بر حسب mcg به mcg يا ml به ml 5 تا 7 بار قوي تر از فنتانيل . آثار آنالرژيک 13-20mcg سوفنتانيل معادل 10mgمورفين .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی