سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سوکسينيل کولين کلرايد (Succinylcholine chloride)
نام های تجاری
Anectine , Sucostrin High potency , Sucostrin
اشکال دارویی
    1g, 100mg/10ml, 500mg/2ml : ويال
    100mg/ml 10ML, 50mg/ml 10ML, 50mg/ml 2ML, 20mg/ml : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : فعال کننده کولينوسپتور
کاربرد دارو
داروي کمکي بيهوشي عمومي براي لوله گذاري سريع تراشه و ايجاد شلي عضلات اسکلتي حين جراحي يا تهويه مکانيکي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
ايجا فلج عضلات اسکلتي با انسداد هدايت عصبي در محل اتصال عصب ، عضله ، ايجاد دپلاريزاسيون طولاني تر نسبت به استيل کولين در اتصال به گيرنده هاي کولينرژيک ، آزاد سازي هستامين .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، اختلال ژنتيکي پايين بودن مقدار سودوکولين استراز .
نحوه مصرف
بزرگسالان : اعمال جراحي کوتاه مدت : دواپتيم 0.301/1mg/kg ، تزريق IV ( معمولا 0.6mg/kg ) شروع اثر 60-30 ثانيه پس از تزريق ، ادامه حداکثر طي 2 دقيقه و ايجاد ريکاوري کامل طي 6-4 دقيقه .در اعمال جراحي طولاني مدت: بعد از تزريق دوز اوليه، تزريق دوزهاي نگهدارنده بعدي به طور منقطع و با توجه به نياز بيمار در فواصل 10-5 دقيقه، وريدي.
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد در يخچال ، پودر : در دماي اتاق و ظرف در بسته .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش بلوک عصبي – عضلاني و تاثير سوکسينيل کولين با داروهاي : سايمتيدين ، سيلکوفسفاميد ، پروکائين وريدي ، فلنزين
، پرومازين ، اکسي توسين ، برخي آنتي بيوتيک هاي غير پني سيليني .
افزايش احتمال بروز آريتمي قلبي در مصرف همزمان گليکوزيدهاي قلبي.
تشديد اختلالات الکتروليتي با آمفوتريسين B و مدرهاي تيازيدي.
کاهش طول مدت بلوک عصبي-عضلاني ناشي از دارو با ديازپام.
عوارض جانبي
درد عضلاني پس از جراحي ، برادي کاردي ، آريتمي ، ايست قلبي ، سرکوب تنفسي طولاني آپنه ، تنگي برونش ها ، هيپرترمي بدخيم ، آنافيلاکسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل علايم حياتي وضعيت الکتروليت بيمار وسرعت تنفس هر 10-5 دقيقه .

2- سوکسينيل کولين داروي انتخابي براي جراحي هاي کوتاه است ( کمتر از 3 دقيقه ) و انجام اقدامات ارتوپديک و

مصرف با احتياط هنگام شکستگي هاي و در رفتگي ها .

3- تجويز آرام بخش و داروي بيهوشي پيش از تجويز سوکسينيل کولين .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی