پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استرپتوزوسين (Streptozocin)
نام های تجاری
Zanosar
اشکال دارویی
    1g : ويال
کاربرد دارو
کارسينوم متاستاتيک سلول هاي جزيره اي (Islet ) پانکراس .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
منع مصرف دارد .
مكانيزم اثر دارو
ايجاد يون هاي متيل کاربونيوم و اتصال به اجزاي سلولي از جمله اسيد هاي هسته اي و مهار ساخت DNA ، توزيع سريع به داخل بافت هاي بدن شامل ، کبد ، کليه ها ، روده ها ، پانکراس ، متابوليسم بيشتر کبدي و مقداري کليوي .
موارد منع مصرف
اختلال عملکرد کبدي و کليوي .
نحوه مصرف
برنامه روزانه 500mg/m^2 به مدت 5 روز متوالي هر 6 هفته تا زمان بروز حداکثر پاسخ يا سميت دارو ، پرهيز از افزايش دوز . برنامه هفتگي دوز اوليه 1000mg/m^2 در هفته به مدت 2 هفته در دوره هاي بعدي در صورت عدم بروز پاسخ مناسب يا عدم ايجاد سميت دارويي ، افزايش دوز دارو ( تا حداکثر 1500 تک دوز ) متوسط زمان اثر 17 روز و متوسط زمان حداکثر پاسخ 35 روز.
تداخل مصرف با ساير داروها
پرهيز از مصرف همزمان با ساير داروهاي نفروتوکسيک ماندد آمنوتريسين B سيس پلاتين و وانکومايسين. پرهيز از تجويز همزمان فني تويين.
عوارض جانبي
تهوع و استفراغ ، بروز اثرات خفيف تا متوسط بر سيستم هماتولوژيک و کاهش خفيف تا متوسط عملکرد مغز استخوان شامل کاهش پلاکت ها ، آنمي ، ترومبوسيتوپني ، به ندرت بروز ائوزنيوفيلي بدون علامت .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- دارويي با عوارض جانبي زياد و عدم بروز اثر درماني آن تا زمان بروز چند عارضه جانبي و مصرف تنها در

صورت غلبه فوايد بر مضرات آن .

2- استفاده از دارو تنها در مکان هايي که وسايل و تجهيزات درماني ، کمکي و تشخيصي کافي موجود باشد .

3- کنترل عملکرد کليوي قبل و حين درمان و تا 4 هفته پس از قطع درمان .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی