چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اسپيرونولاکتون (Spironolactone)
نام های تجاری
Aldactone , Alatone , Laractone
اشکال دارویی
    25mg FC, 100mg SFC : قرص
کاربرد دارو
ادم ناشي از CHF ، سيروز کبدي ، سندروم نفروتيک و آسيب ناشي از بدخيمي .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
با احتياط و در صورت نياز.
مكانيزم اثر دارو
آنتاگونيست رقابتي آلدوسترون ، افزايش دفع آب و سديم و کاهش دفع پتاسيم ، جذب سريع گوارشي ، PB : 90% متابوليت هاي
مهم دارو : 7 آلفا – تيومتيل اسپيرولاکتون و کانرنون ، دفع کليوي و تا حدودي مدفوعي .
موارد منع مصرف
نارسايي حاد يا پيشرونده کليوي ، هيپرکالمي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه 100mg ( 25-200mg ) در روز ، خوراکي و منقسم در 4-2 دوز ، افزايش دوز تا حداکثر 400mg به صورت تدريجي و در صورت نياز .
شرايط نگهداري
دماي خنک تر از 25 درجه سانتيگراد و دور از نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
خطر بروز هيپرکالمي شديد در مصرف همزمان ACE1 ها ، ايندومتاسين ، ساير مدرهاي نگهدارنده پتاسيم و مکمل هاي پتاسيمي .
عوارض جانبي
مورد شايعي ندارد و مهمترين : هيپرکالمي ، اگرانولوسيتوز ، آنافيلاکسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ايجاد حداکثر پاسخ درماني ضد فشار خون گاهي تا 2 هفته .

2- کنترل مرتب سطح الکتروليت ، ميزان ادرار ميزان مايعات دريافتي ، وزن فشار خون بيمار .

3- احتمال ايجاد هيپوناترمي به ويژه در مصرف با مدر هاي شير .

4- مصرف دارو صبح ها همراه با غذا .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی