دوشنبه 1 مهر 1398    |    Monday, September 23, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سديم لاکتات (Sodium lactate)
اشکال دارویی
    1.6mol : آمپول
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
محلول دارو حاوي حداقل 50% سديم لاکتات ، PH بين 9-5 شفاف ، روشن يا بدون رنگ است . 4.88g سديم لاکتات
(آنهيدروس ) حدودا معادل 1 گرم سديم .
شرايط نگهداري
در ظروف مقاوم نسبت به نفوذ هوا .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی